Termékek Menü

Fejléc szállítás

  3 termék vásárlása esetén

   a szállítást mi álljuk!
 

Ön itt jár: > >

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy aTotalmobile Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest Káplár u. 11-13.; cégjegyzékszám: 01-09-305229; adószám: 25512261-2-41), mint a http://www.totalmobile.huwebáruház üzemeltetője, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a webáruházon keresztül vásárlást lebonyolító vevők (a továbbiakban: Vevő) és az oldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó)jogait és kötelezettségeit általánosan, keret jelleggel szabályozza.

1.2. A Vevő rendelésének leadásával, illetőleg az oldalra történő regisztrációjával, mint ráutaló magatartással a szerződés a Felek között létrejön a jelen ÁSZF alapján. Felek között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra, az a http://www.totalmobile.hu/Total_Aszf.pdf oldalon keresztül tekinthető meg és tölthető le. Egyébiránt Vevő / Felhasználó a rendelése véglegesítésével, illetőleg regisztrációja megerősítésével az ÁSZF-ben foglaltakat minden további jognyilatkozat megtétele nélkül magára nézve kötelezőnek ismeri el. Erre tekintettel Szolgáltató felhívja a Vevő / Felhasználó figyelmét, hogy a későbbi problémák elkerülése végett az elfogadás előtt figyelmesen olvassa el a Használati feltételeket, illetőleg amennyiben kérdései, fenntartásai vannak, úgy azokat a Használati feltételek elfogadása előtt tisztázza az Ügyfélszolgálattal (az ügyfélszolgálat elérhetősége a 9. pontban került rögzítésre).

1.3. A jelen ÁSZF 2017.02.01 napjától hatályos és határozatlan időre szól.A jelen ÁSZF hatálybalépésének napjával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2016. február 22. napján hatályba lépett ÁSZF-et.

1.4. Az ÁSZF nyelve: magyar.

2. Szerződő felek

2.1. Szolgáltatói adatok:

2.1.1. Cégnév: Totalmobile Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Totalmobile Kft.
Székhelye: 1024. Budapest, Káplár u. 11-13.
Cégjegyzékszáma: 01-09-305229
Adószáma: 25512261-2-41
Képviseli: Oros Kateryna, Ügyvezető, Ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)
E-mail cím: info@totalmobile.hu
Telefonszám: +36-70-231-5440

2.1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 09-09-020636
A bejegyző bíróság megnevezése: Hajdú Bihar megyei bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 23174108-2-09
E-mail: info@shoprenter.hu

2.2. Vevő:

Az a fogyasztónak vagy vállalkozásnak minősülő személy, aki a weboldalon keresztül vásárlást bonyolít le, így különösen, de nem kizárólagosam megrendelést eszközöl, szállítási szolgáltatást vesz igénybe.

2.3./ Felek

A jelen ÁSZF alkalmazása során Felek alatt a Szolgáltató és a Vevő / Felhasználó értendő.

3./ Értelmező rendelkezések

ÁSZF:általános szerződési feltételek.

Békéltető testületi eljárás: olyan eljárás, amelynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. Békéltető testületi eljárás lefolytatásának időtartama: az eljárás a megindulását követő hatvan napon belül befejeződik. Indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Békéltető testület illetékessége (melyik békéltető testületnél kell megindítania az eljárást a fogyasztónak): az eljárásra az a békéltető testület illetékes, amelynek területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található. Ha ez külföldön van, az illetékességet a panasszal érintett gazdálkodó szervezet vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó a kérelmet a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes testületnél is benyújthatja.

Elállási jog:atávollevők között (pl. interneten) megkötött szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletfelhatalmazása alapján a fogyasztónak minősölő Vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt Vevőnek nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. Termék megrendelése esetén a termék átvételétől, számítandó az elállási határidő. Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Egyébiránt Vevő a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül élhet az elállási jogával.

Felhasználó:    az a fogyasztónak vagy vállalkozásnak minősülő személy, aki a weboldalon böngészik, regisztrál.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Hibás teljesítés: A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítési vélelem: Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Jótállás:A köznyelvben garancia. Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállás esetén a vélelem tehát a teljesítés hibája mellett szól, azaz a bizonyítási teher megfordul, és a kötelezettnek kell bebizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ha a jótállási időn belül a szolgáltatás hibája jelentkezik, a jogosultnak nem kell bizonyítania, hogy a hiba oka a szolgáltatásban a teljesítéskor már benne volt, hanem a vélelem a hibás teljesítés mellett szól. A kötelezett a jótállás időtartama alatt - a jognyilatkozatban vagy a jogszabályban foglalt feltételek szerint - a hibás teljesítésért, mint szerződésszegésért köteles helytállni.

Kellékszavatosság: Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; VAGY

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  

 

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

Egyébiránt szavatosság esetén a hibátlan teljesítés a vélelem: azaz a jogosultnak kell bebizonyítani, hogy a teljesítéskor a szolgáltatás hibás volt. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

NAIH:Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság.

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: a weboldalon eladásra kínált termékek összessége. Szolgáltató a termékek változtatási jogát fenntartja.

Termékszavatosság: Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; VAGY

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

Vállalkozás:     a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő:az a fogyasztónak vagy vállalkozásnak minősülő személy, aki a weboldalon keresztül vásárlást bonyolít le. A Vevő egyben Felhasználónak is minősül.

4. Az ÁSZF módosításának szabályai

4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításokat a hatályba lépésüket megelőzően legalább 11 nappal köteles az 1.2./ pontban megjelölt weboldalon közzétenni.

5. Szerzői jogi rendelkezések

5.1. A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó / Vevő a weboldal tartalmának csak és kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. Ezen felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlen és közvetett módon sem szolgálhatja.

5.2. A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás aszerzői jogrólszóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezései alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá, ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével ellentétes célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől           eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználásnak minősül, amely jogszabály által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket jogosult érvényesíteni.

5.3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató logójának, arculati elemeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.A totalmobile.hu név ugyanis szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

5.4. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.

5.5. A Szolgáltató fenntartja minden szerzői vagyoni és egyéb jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldalra, a képekre, videókra, hanganyagokra, egyéb szerzői jogi művekre, domain-neveire az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.

5.6. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

5.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

6. Termék információk

6.1. Az ajánlott áruk eladása a készlet erejéig történik. A Szolgáltató a legnagyobb elvárható gondossággal jár el a termékinformációk megadása során, ugyanakkor nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy minden termékinformáció aktuális, pontos, hiba és hiánymentes. A Szolgáltató fenntartja a jogot a termékre vonatkozó információk megváltoztatására. Mindazonáltal Szolgáltató felhívja a Vevő / Felhasználó figyelmét, hogy a termékekkel kapcsolatos kérdések esetén forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

6.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Szolgáltató azonban felhívja a Felhasználó / Vevő figyelmét, hogy a termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációnak minősülnek, erre tekintettel Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

6.3. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás tudatos fogyasztó általi téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.4. Szolgáltató rögzíti, hogy meghibásodott termék esetén a garancialevélben található szervizek bármelyikében személyesen, vagy telefonon tájékoztatják Vevőt a teendőkről, illetve Vevő a Szolgáltató elérhetőségei valamelyikén is tájékoztatást kaphat.

7. Árakkal és fizetéssel kapcsolatos információk

7.1. Árak:A Szolgáltató Webáruházában a termékek és szolgáltatások feltüntetett ára bruttóban értendő, tartalmazza a 27% ÁFA-t.Ugyanakkor a termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét (a szállítási költségekről a weboldalon az Információknál a Szállítási információk menüpont alatt tájékozódhat:http://www.totalmobile.hu/szallitas-es-fizetes-15). Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Szolgáltató az ár változtatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árak a megrendelés során kerülnek véglegesítésre. A kosárba helyezés még nem jelent megrendelést, amennyiben Vevő korábban kosarába helyezett egy terméket, amelynek ára időközben megváltozott, lehetősége van azt kosarából törölni, vagy a megváltozott áron megrendelni.

Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében aVevő elállhat vásárlási szándékától.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

7.1.1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználót / Vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.

7.2. Fizetési módok:

Szolgáltató a Vevőnek leginkább megfelelő fizetési mód választását is biztosítja. Így Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Utánvétel: amennyiben Vevő a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni készpénzben, úgy az "Utánvétel" fizetési módot kell kiválasztania;
 • Banki átutalás: amennyiben a rendelés értékét Vevő előre szeretné átutalni, úgy ezt a lehetőséget kell választania;
 • Bankkártyás fizetés: amennyiben Vevő online bankkártyás fizetéssel fizetne, a K&H Bank biztonságos online fizetési szolgáltatását kell választania.

Mindazonáltal Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés összegének nagyságától függően egyes fizetési módok alkalmazását korlátozza.

 

7.2.1. A termékek szállítási költségét Szolgáltató a megrendelés során feltünteti.

7.2.3. Vevő a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor köteles megbizonyosodni arról, hogy az adatok helyesen kerültek feltüntetésre, illetőleg a kosarában a ténylegesen megvásárolni kívánt termékek kerültek elhelyezésre, a ténylegesen megrendelni kívánt darabszámban.

7.2.4. Vevő a számla összegét az alábbi számlaszámra történő befizetéssel tudja kiegyenlíteni:

Név: Totalmobile Kft.
Számlavezető pénzintézet: OTP.
Számlaszám: 11742070-21181476

7.2.5. Szolgáltató atermék kiszállítását csak és kizárólag akkor indítja meg, amikor a rendelés ellenértéke a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

8. Rendeléssel kapcsolatos információk

8.1. A megjelenített termékek online vagy telefonon rendelhetők meg.

8.2. Az online rendelés menete:

8.2.1. Vevő a „Kosárba” gombratörténő kattintással tudja a kosárba helyezni a kiválasztott terméket / termékeket, illetőleg a kosárra kattintva a bevásárlókosár ikon segítségével tekintheti meg rendelését és állíthatja be az egyes termékek kívánt mennyiségét. Vevőnek lehetősége van továbbá kupon, utalvány beváltására, illetve a szállítási díj előzetes kalkulációjára is.

Amennyiben Vevő a kosarába helyezett termékeken módosítani kíván, úgy az arra alkalmas ikonok segítségével ezt megteheti, illetve a termékeket böngészve további termékeket adhat vásárlásához.A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, akkor Vevő ezt a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattintva érheti el.

Mindazonáltal, ha Vevő a terméket beleteszi a kosarába, az nem jelenti azt, hogy ezt a terméket rezerválja vagy hogy a termék a rendelkezésére áll. A termék tehát a kosárba helyezéssel továbbra is elérhető más Vevő számára is, így előfordulhat, hogy a termék elfogy, mielőtt még Vevő befejezte volna a vásárlást, annak ellenére, hogy rendelkezésre állt, amikor beletette a kosarába.

Amennyiben Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, a „vásárlás folytatása” gombra kattintással megteheti.

Vevő a rendelés befejezése esetén a „tovább a pénztárhoz” gomb segítségével tud tovább lépni. Ekkor lehetősége nyílik belépni (a felhasználóneve és az ahhoz tartozó jelszó megadásával), vagy pedig új felhasználói fiókot létrehozni, vagy rendelését regisztráció nélkül leadni.

Vevő az ezután következő űrlapok segítségével adhatja meg számlázási, illetve szállítási adatait, majd véglegesítheti rendelését. Szolgáltató tehát biztosítja Vevő számára, hogy a szállítási címtől eltérő számlázási címet is megadhasson (a számlát minden esetben a megrendelt termékkel együtt a szállítási címre kézbesítve). Az adatok megadását követően Vevő a „megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

8.2.2. Vevő e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, akkor a Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

8.2.3. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vevő között.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

8.2.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8.2.5. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés leadására, amennyiben azonban az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés csak az aztkövető munkanapon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

8.2.6. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástólszámított 8 munkanap, de amennyiben a teljesítés ennél több időt venne igénybe, úgy Szolgáltató haladéktalanul, e-mail útján értesíti Vevőt.Mindazonáltal Szolgáltató a megrendelésbeérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

8.2.7.Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

8.2.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését indoklás nélkül felfüggessze, vagy a megrendelést törölje. Ugyanakkor ezt minden esetben haladéktalanul köteles Vevővel közölni. A megrendelése visszavonását Vevő Szolgáltató ügyfélszolgálatánál kezdeményezheti.

8.3. Szállítás:

8.3.1. A megrendelt termék kiszállítását a Szolgáltató partnere a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. végzi.Mindazonáltal Szolgáltató munkatársai minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a termék adatlapján feltüntetett szállítási határidőket megtartsák. Egyébiránt mind a Szolgáltató, mind pedig Szolgáltató szállító partnere informálja Vevőt a kézbesítés várható időpontjáról.

Több termék rendelése esetén ugyanakkor a hosszabb szállítási határidő tekintendő mérvadónak. Kérdés esetén Vevőjogosult az Ügyfélszolgálathoz fordulni.

A szállítási határidő – amennyiben az az ajánlatban külön feltüntetve nem szerepel - 8 munkanap. Amennyiben nincs raktáron valamennyi megrendelt termék, Szolgáltató e-mail útján felveszi a Vevővel a kapcsolatot és lehetőséget biztosít rész-szállítmány igénybevételére, amennyiben a hiányzó termék beérkezése 8 munkanapon túl várható.

Ha a megrendelt termék a későbbiekben már nem áll rendelkezésre beszállítói okból adódóan, Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

8.3.2. Szállítási költség:

 • 3 db termék vásárlása felett: díjmentes
 • Egyéb esetekben a szállítási díj: 1499,- Ft.

8.3.3. Kiszállítás esetén a csomag tartalmazza a számlát. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

8.3.4. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8:00-17:00 közötti időszakban.

8.4. Az elállásal és visszatérítéssel kapcsolatos rendelkezések

8.4.1. Amennyiben Vevő a terméket a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül sértetlenül, bontatlanul visszaküldi, a termék vételárát Szolgáltató visszafizeti Vevő rézére, a szállítás költségeitazonban Vevőnek kell előlegeznie, amelyet Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14 napon belül a termék árával együtt visszafizet Vevő részére. A megrendelt terméket postai úton ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat igénybevételével juttathatja vissza Vevő a Szolgáltató részére.Ugyanakkor Vevő köteles igazolni a postázás / csomagküldés költségét.  Vevő akkor tartja be a jelen pontban rögzített határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszajuttatja a termék(eke)t Szolgáltató részére.

8.4.2. Fogyasztói Elállás esetén Szolgáltató a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vevő kifejezett beleegyezése alapján Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a terméket megrongálta, illetve abban kárt tett.

Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű, címzett jognyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címek egyikére:

Totalmobile Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1024. Budapest, Káplár u. 11-13.

VAGY

info@totalmobile.hu

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe.

Nem illeti meg az elállás joga Fogyasztót különösen, de nem kizárólagosan az alábbi termékek vonatkozásában:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza;
 • olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

8.5. Jótállás

8.5.1. A Szolgáltatót az általa forgalmazott termékekre a fogyasztók esetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében 1 év jótállási idő terheli, fogyasztónak nem minősülő Vevők esetén pedig 1 év jótállási időt vállal.

8.5.2. A jótállási igény érvényesítése során Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.5.3. Szolgáltató a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.5.4. Szolgáltató a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani.

8.5.5. Amennyiben Szolgáltató a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Vevőt.

8.5.6. Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.5.7. Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

8.6. A kiterjesztett jótállásra (garanciára) vonatkozó rendelkezések

8.6.1. A kiterjesztett garancia szolgáltatás + 1 év.

A Kiterjesztett garancia szolgáltatás átfogó szoftver garanciát kínál mindazon készülékre, amelyet a vásárláskor ilyen garanciával láttak el. A Kiterjesztett garancia szolgáltatás pótlólagos megvásárlásával csak egyszer megfizetendő árért Vevő olyan szolgáltatást szerez, amely túlnyúlik az általános, 8.5.1. pontban rögzített (1év) jótálláson.

A Kiterjesztett garancia szolgáltatás megvásárlásával az alább felsorolt feltételek mellett, azon szoftverhibákra vonatkozóan, amelyek a 8.6.4. pontban rögzített fedezeti táblázatban feltüntetett körülmények között, és a jelen teljes garancia futamideje alatt (12 hónap) keletkeznek, Vevő a 8.6.2. pontban felsorolt szolgáltatásokat kapja.

8.6.2. Szolgáltatások

 • Szoftverhiba ingyenes javítása: a mindenkori Kiterjesztett garancia szolgáltatás árát védendő készülékenként csak egyszer kell megfizetni, a szolgáltatás ezután 12 hónapig érvényes.
 • azon hardverhibákra is kiterjed, amelyek az alábbi körülmények között keletkeztek: Szoftver hiba a forgalmazói garancia lejárata után, a készülék vásárlásától számított 12 hónap időtartamig.

Szoftverhibaáltal okozott meghibásodás esetén olyan hibáról van szó, amely a védett készülék normál használata mellett keletkezik (pl.hibás kijelző, telefon kamerája).

A kiterjesztett garancia szolgálttás Vevő számára azért előnyös, mert az olyan hibák, mint egy hibás kijelző vagy kamera, nem jelentenek javítási költséget. A 12 hónapos futamidőn belül bekövetkező teljes meghibásodás esetén (pl. gazdaságtalan javítási költségek) a Kiterjesztett garancia szolgáltatás által Vevő jogosult új készülékre az alábbiakban feltüntetettek szerint. Akár gyártóváltás is lehetséges. Vevő felszerelések általi feljavítást, ill. modellváltást felárként kaphat.

Mivel a Kiterjesztett garancia szolgáltatás a készülék sorozatszámára (IMEI) vonatkozik, Vevő a készülékét minden további nélkül eladhatja, vagy átruházhatja a futamidő alatt. A garancia addig fennmarad, amíg az új tulajdonos a Kiterjesztett garancia szolgáltatásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket azok ismeretében elfogadja.

8.6.3. A teljes körű garanciára vonatkozó választék és árak:

A mobiltelefonok és tartozékai kategóriájába tartozó minden készülékre meg lehet vásárolni a Kiterjesztett garancia szolgáltatást. Szolgáltató felhívja Vevő figyelmét, hogy a Kiterjesztett garancia szolgáltatás vásárlásánál vegye figyelembe a védendő készülék bruttó árát. Ezután kérjen tájékoztatást Szolgáltató ügyfélszolgálatán, a 06-30-784-37-12 telefonszámon.

Minden Kiterjesztett garancia szolgáltatás ára egyszeri fizetésként értendő 12 hónapra ÁFA-val együtt.

8.6.4. Feltételek:

Igények rendezése: Alapvetően a Kiterjesztett garancia szolgáltatás a megelőző vagy érvényes forgalmazói garanciától függetlenül behozatali garanciaként érvényes. Olyan bejelentés esetében, amelyek jogszabályok értelmében helyszíni javítást igényelnek, Vevő a további eljárás menetéről a szervizközponttal állapodhat meg.

Az igény bejelentéséhez a hibás készülékkel együtt Vevő köteles magával vinni az eredeti számlát és az eredeti garancialevelet és a helyszínen a részére átadott formanyomtatványt személyesen kitölteni. A Szolgáltató ezt követően továbbítja a készüléket a szervizközpontba. Az igény engedélyezése után megvizsgálják a készülékét és megkezdik a javítást, illetve teljes meghibásodás esetén kiadják Vevőnek az új készüléket. Az esetleges nem fedezett hibák költségeit közvetlenül a szervizközpontnak kell fizetni. A megtörtént javítás után a szervizközpont értesíti Vevőtés a készüléket eljuttatja aSzolgáltatóhoz, ahol Vevőátveheti azt.

Központi hiba bejelentés:

E-mail: info@totalmobile.hu

Tel.: 06-30-784-37-12.

Szolgáltató ismételten felhívja Vevő figyelmét, hogy a Kiterjesztett garancia szolgáltatás csak akkor fedezi Vevő igényét, ha Vevő rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti számlával és a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével, továbbá a Kiterjesztett garancia szolgáltatás vásárlásánál megadott adatok megegyeznek a készüléken, valamint a jótállási jegyen, és vásárlást igazoló számla adataival.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szükséges és egyező adatok követelményeit, melyek megléte a szolgáltatás igénybe vételének feltétele:

 

 

A KÉSZÜLÉK GYÁRTÓJA

A KÉSZÜLÉK TÍPUSA

A

KÉSZÜLÉK IMEI SZÁMA

A

VÁSÁRLÁS DÁTUMA

SZÁMLÁN FELTÜNTETVE

 

JÓTÁLLÁSI JEGYEN FELTÜNTETVE

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X= megvan és megegyező a többi okmány adataival

8.6.5. Igénybejelentés - használati utasítás:

Minden anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor bejelentő formanyomtatványt kell kitölteni, amelyet Vevő letölthet a http://www.totalmobile.hu/ honlapról. Ebben pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását.

A bejelentő formanyomtatványt pontosan és a valóságnak megfelelően kell kitölteni és azt Vevő kötelesaláírásával ellátni.

Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett szolgáltatás értékének visszaköveteléséhez vezethet. Egyébiránt mind polgári jogi mind pedig büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

8.6.6. Csere egy új készülék értékében:

Teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetében a Vevő régi meghibásodott készüléke helyett új készüléket kap, amely a régi készülékkel műszakilag legalább azonos, vagy annál jobb minőségű.

Azonos értékű készülék rendelkezésre állása esetén nem merülhet fel igény műszakilag jobb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értéknek megfelelne. Szolgáltató felhívja Vevő figyelmét, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt a Totalmobile Kft. tulajdonába kerül és a hozzá tartozó Kiterjesztett garancia szolgáltatás megszűnik. Csere esetében Vevő köteles magával vinni a szervizbe, vagy átadni a Szolgáltatócserét bonyolító képviselőjének a készülék minden eredeti tartozékát (akkumulátor, töltő, adatkábel, fülhallgató stb.) lehetőség szerint eredeti csomagolásban.

Amennyiben Vevő nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron számolhatja fel. A cserekészülék házhozszállítását és beüzemelését nem térítik.

8.6.7. Megtérítés:

Az igények készpénzben történő megtérítéséremég teljes meghibásodás esetén sincs lehetőség. 

8.6.8. Helyi érvényességi terület:

Hordozható kivitelű készülékeknél a helyi érvényességi terület Magyarország területére korlátozódik.

8.6.9. Fedezeti időtartam:

A Kiterjesztett garancia szolgáltatásra vonatkozó teljesítés kezdő időpontjának a Kiterjesztett garancia szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésének napja minősül.

A teljesítés vége a készülék számláján található dátumot követő 12 hónap.

Teljes meghibásodás utáni készülékcsere esetében (gazdaságtalan javítás stb.) a hozzá tartozó Kiterjesztett garancia szolgáltatás megszűnik, de új készülékre ismételten megvásárolható.

8.6.10. Egyéb védelmi feltételek összegzés szerű felsorolása:

 • A garancia-meghosszabbítás a készülék átalakítás nélküli, mindenkori kiszállítási állapotára vonatkozik.
 • A Kiterjesztett garancia szolgáltatás csak az eredeti számlával érvényes (másolat nem fogadható el).
 • Szolgáltató a tartozékokat, mint pl. a töltő, adatkábel csak az alapkészülékkel együttes eredeti gyártói csomagolás esetében téríti.
 • A több modul egységből álló készüléket csak eredeti gyártói csomagolásban, szettként fedezi.
 • Ráadás- vagy reklámajándékot még akkor sem térít meg, ha azokat a védett készülékkel együtt csomagolták.
 • A mobiltelefonokra vonatkozó fedezet minden esetben a támogatás nélküli (eredeti listaár szerinti) eladási értékre vonatkozik.
 • Első rangú a teljesítési kötelezettségek sorában a készülékek forgalmazójának garanciája, valamint harmadik személy minden egyéb szavatossága vagy szerződéses kötelezettsége.
 • Első rangúak a részegység- és készülékgaranciák/szavatosságok is
 • Teljes meghibásodáskor engedélyezett igény fellépésekor (hibás eredeti tartozékoknál is, pl. töltő) a csere megtörténte után a régi hibás készülék, annak minden tartozékával együtt a TotalMobile Kft. tulajdonába kerül.
 • Az adott munkák elvégzésére jogosult szakemberek által végzett munkákért (szállítás, installálás, felállítás stb.) Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • Abban az esetben, ha a Kiterjesztett garancia szolgáltatás futamideje alatt a védett készülék cserére került (gyártó általi garanciális csere stb.) a Kiterjesztett garancia szolgáltatásból eredő teljesítés igénylésekor a megfelelő igazolást is (szállítójegy, cserebizonylat stb.) be kell mutatni.

8.6.11. A kiterjesztett garanciaszolgáltatás alóli kivételek:

 • Az olyan készülékek, amelyek nem ipari célra készültek, csak abban az esetben számítanak védettnek, ha azok a gyártó adatai szerint arra a célra meg is felelnek.
 • a hiba Vevő Saját és / vagyharmadik személy általiközrehatása okán következett be.
 • A nem a gyártó által kiadott programok/frissítések telepítése.
 • A feltüntetett meghibásodási okokból származó adat- és szoftverállomány-vesztés miatt állított igénylések.
 • a szoftverek és rendszerprogramok, vírusok, kompatibilitás, adatmentés, újratöltés, adatvisszanyerés stb. miatti problémák javítási költségei.
 • Anyag- és gyártási hibából eredő, nem hardverhiba által okozott, vagy utólag nem hardverhibának minősíthető meghibásodások. Ez vonatkozik az esetleges hibaelemzési költségekre is (feldolgozási- vagy elemzési díjak stb.), amennyiben nem hardverhibát állapítanak meg.
 • Felhasználási anyag és kopó egységek, mint pl. akkumulátor.
 • A védett készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazása, vagy az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása. Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza.
 • felelősségi, következményi és tulajdoni igények, valamint a további tartozékok.
 • A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által keletkezett meghibásodások, ill. értékcsökkenések, valamint az esetleges szerviz-, beállítási és tisztítási munkálatok költségei. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozatos csökkenésére is.
 • Hibás, külső tartozékok használata által okozott hiba.
 • Pótlólag vagy utólag vásárolt tartozékok.
 • A védett készülékre tartósan ható vegyi vagy hőhatás által okozott hiba. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozott romlására is.
 • Mindenfajta víz okozta meghibásodás, amely a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopására vezethető vissza.
 • azok a meghibásodások, amelyekhez nem lehet önálló eseményt hozzárendelni, fokozatos romlási meghibásodásnak (környezettől- és/vagy elhasználódástól függő hibák) minősülnek és nem fedezettek. Ez alól kivételt képeznek az anyag- és gyártási hibák.

Ezen felsorolás nem minősül taxatív felsorolásnak.

 

A meghibásodást, ill. a meghibásodás lefolyását a Vevőnek magának kell megfogalmaznia és a bejelentő formanyomtatványon leírnia, és személyesen kell aláírnia.

Szolgáltató felhívja Vevő figyelmét, hogySzolgáltatónál csupán az igény bejelentése történik, minden elbírálást és felülvizsgálatot a szervizközpontban végeznek.

8.7. Kifogások megtételével, probléma kezelésével kapcsolatos rendelkezések:

 

8.7.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 9.2. pontban rögzített e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

8.7.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

8.7.3. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

8.7.4. Amennyiben a fogyasztónak minősölő Vevő a problémát Szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően rendezni nem tudja, úgy jogosult eljárást kezdeményezi a békéltető testületnél.A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely tartalmazza:

 

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • a Békéltető Testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

 

8.7.5. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

8.7.6. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

 

Pest Megyei Békéltető Testület.

Levelezési címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. / 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu

Online panaszbeküldő: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

 

8.7.7. Mindazonáltal Fogyasztókifogásait a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumfelé is jelezheti (az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.). A Fogyasztó tehát (2017. január 1. napjától) panaszaival elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Fogyasztó elérhetőségeket az alábbi linken találhat: http://jarasinfo.gov.hu/.

Fogyasztó bővebben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján tájékozódhat: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535

 

9. A kapcsolattartás módja

 

9.1. Szolgáltató Ügyfélszolgálatot működtet, hogy Vevők / Felhasználókkérdései és esetleges problémái ne maradjanak megválaszolatlanul. Az Ügyfélszolgálat törekszik arra, hogy aVevői / Felhasználói kérdéseket 2 munkanapon belül megválaszolja.

 

9.2. Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 08:00-16:00 között fogadja Vevők / Felhasználók kérdéseit:

 

Telefonon: +36-30-784-37-12

Emailben:info@totalmobile.hu

 

10. Adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések

 

10.1. Szolgáltató komolyan veszi Vevői / Felhasználói adatainak védelmét. A jelen pont célja, hogy rögzítse a Szolgáltató, mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetőleg Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen pont célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

 

10.2. Szolgáltató a Vevő / Felhasználó érdekeinek és személyiségi jogainak védelme érdekében különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokra tekintettel alakította ki adatvédelmi és adatkezelési politikáját:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről szóló 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet;

 

10.3. Az adatkezelő pontos megjelölése:

 

Adatkezelő neve: Totalmobile Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1024. Budapest, Káplár u. 11-13.

Telefonszáma: +36-30-784-37-12

Email címe: info@totalmobile.hu

 

10.4. A Vevő felelőséggel tartozik az általa megadott személyes adatok helyes és a valóságnak megfelelő adattartalmáért. A téves vagy hiányos vagy nem valós adattartalom miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Amennyiben a Vevő a regisztráció / – regisztráció nélküli vásárlás esetén – a rendelés leadása során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vevővel / Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

10.4.1. A Szolgáltató webáruházának használata során Felhasználó felelős a regisztráció során általa választott felhasználónév és jelszó bizalmas kezeléséért, felelős a számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért, továbbá elfogadja, hogy felelős minden olyan tevékenységért, amely a felhasználónevének és jelszavának használatával a Szolgáltató webáruházában bekövetkezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül felhasználót töröljön, vagy használatát felfüggessze, különösen, de nem kizárólagosan, ha a regisztráció során megadott adatok valódiságához kétség fér és / vagy azok értelmezhetetlenek, és / vagy amennyiben a jelen használati feltételek megsértése vélelmezhető.

10.5. A Vevő / Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait aTotalmobile Kft.-nek adja meg és hogy a kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval / – regisztráció nélküli vásárlás esetén – a rendelés leadásával kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Vevő általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet, ha az bármelyik fél szándékában áll. Szolgáltató a Vevő / Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Vevő a regisztrációval / regisztráció nélküli vásárlás esetén az adatok megadásával minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése érdekében megadott személyes adatai Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat adatkezelő a Vevő esetleges kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig - minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződés lebonyolítása és dokumentálása céljára felhasználja. Egyébiránt Szolgáltató adatkezelésére az Info tv. rendelkezései az irányadók.

 

10.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy adatainak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintettek – az Info törvény 5. § (1) a) pontja szerinti - hozzájárulása. 

 

10.7. Szolgáltató a legnagyobb körültekintéssel jár el a Vevő / Felhasználó adatainak kezelése során és minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz azok adatainak védelme érdekében. Szolgáltató gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Szolgáltató biztosítja a Vevőt / Felhasználót, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra. Adatkezelő lehetőséget biztosít a Vevőnek / Felhasználónak arra, hogy a Vevőről / Felhasználóról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható.

 

10.8. A regisztráció és a megrendelés során Vevőnek / Felhasználónak csak a kapcsolattartáshoz és megrendelései teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia,melyek a következők:

 

 • e-mail cím;
 • jelszó;
 • vezetéknév;
 • keresztnév;
 • számlázási név (jogi személy esetén);
 • adószám (jogi személy esetén);
 • telefonszám és fax (opcionális);
 • számlázási és szállítási címek.

 

10.9. Vevő / Felhasználó személyes adatait bármikor módosíthatja, javíthatja. A Webáruház használata során Szolgáltató kizárólag olyan információkat kezel, amelyek a Vevő kényelmét szolgálják. Például a megrendelés során automatikusan felajánlja Vevőneka Vevő által legutóbb választott fizetési módot. Vevő adatait „harmadik félnek” az alábbiak kivételével Szolgáltató nem továbbítja. Szolgáltató a megrendelések kiszállítása érdekében a következő adatokat bocsátja szállítási partnere(i) rendelkezésére:

 

 • szállítási név
 • szállítási cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén),
 • megrendelés száma
 • a csomag tartalma.

 

10.10. Szolgáltató a Vevő / Felhasználó jelszavát titkosítva tárolja. Továbbá titkosítással védi azokat az oldalakat, ahol Vevő / Felhasználó személyes adatokat kérdez le vagy ad meg. A Vevő / Felhasználó a Webáruházat bárhonnan (pl. Internet kávézó, nyilvános Internet pont) biztonsággal használhatja, ugyanakkor Szolgáltató felhívja Vevő / Felhasználó figyelmét, hogy az automatikus bejelentkezés lehetőségét csak saját számítógépén használja.

 

10.11. A Vevő / Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Vevő / Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Vevő / Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Egyébiránt Vevő / Felhasználó a személyes adatai törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 

 • postai úton a:1024. Budapest, Káplár u. 11-13.
 • e-mail útján az:info@totalmobile.hue-mail címen.

 

10.12. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó partnerek adatai:

2.1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 09-09-020636
A bejegyző bíróság megnevezése: Hajdú Bihar megyei bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 23174108-2-09
E-mail: info@shoprenter.hu

Csomagszállító partner:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszáma: 13-09-111755
Adószáma: 12369410-2-44
Képviseli: Back, Rico Ralph Hermann, Ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)
Kézbesítési megbízott: Farkas Gergely (an: Téglás Magdolna), 2461 Tárnok, Kossuth utca 12.
Telefon: +36 29 88 66 70
Fax.: +36 29 88 66 10
E-mail: info@gls-hungary.com

 

10.14.3. A fentieken túl a Vevőre / Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vevő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

10.15. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen Vevő / Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panasszal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési címe: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefonszáma: +36 -1-391-1400
Fax száma: +36-1-391-1410
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Vevők / Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

11.2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködőért azonban úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén Szolgáltató felelős minden olyan kárért is, amely a jogosulatlan igénybevétel következtében merül fel. Szolgáltatóköteles továbbá a szabályszerűen igénybe vett közreműködők tevékenységét úgy koordinálni, hogy az a feladat határidőben való elvégzését ne veszélyeztesse, gátolja vagy akadályozza.

11.3. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

11.4. A jelen ÁSZF valamennyi rendelkezésének meghiúsulása, hatályon kívül helyezése, érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egészének érvényességét.

11.5. A Felek jogviszonyában a jelen ÁSZF rendelkezésein túl az irányadó jogszabályok különösen, de nem kizárólagosan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

11.6. Az ÁSZF nyomtatható verziója:

11.6.1. Az "ÁSZF letöltés" linkre történő kattintással a Vevőnek / Felhasználónak lehetősége adódik az ÁSZF nyomtatóbarát verziójának letöltésére, amelyet kinyomtathat vagy lokálisan tárolhat.

Utolsó módosítás dátuma: 2017.02.01